سنسور دیجیتال باقیمانده کلر

  • سنسور دیجیتال باقیمانده کلر CS5530D

    سنسور دیجیتال باقیمانده کلر CS5530D

    الکترود اصل ولتاژ ثابت برای اندازه گیری کلر باقیمانده یا هیپوکلرو اسید در آب استفاده می شود.روش اندازه گیری ولتاژ ثابت برای حفظ پتانسیل پایدار در انتهای الکترود اندازه گیری است و اجزای مختلف اندازه گیری شده، شدت جریان های متفاوتی را تحت این پتانسیل تولید می کنند.این شامل دو الکترود پلاتین و یک الکترود مرجع برای تشکیل یک سیستم اندازه گیری جریان میکرو می باشد.کلر باقیمانده یا هیپوکلرو اسید موجود در نمونه آبی که از طریق الکترود اندازه گیری جریان می یابد، مصرف می شود.بنابراین، نمونه آب باید در طول اندازه گیری به طور مداوم در الکترود اندازه گیری جریان داشته باشد.